Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Ons Team

 Notre Équipe

  

  

Het team bestaat uit een multidisciplinair team met complementaire kennis en expertise.
 
Het Begeleidingscomité staat onder meer in voor de:
  • Goedkeuring van het jaarlijks activiteitenrapp​ort​ van het Kankercentrum
  • Evaluatie van de activiteitenrapporten, begrotingen en jaarverslagen van het Kankercentrum
  • Stimulatie van nieuwe prioriteiten en ontwikkeling van projecten
  • Goedkeuring van de samenstelling, kerntaken en aanbevelingen van het Coördinatieplatform
Het Coördinatieplatform verzekert de expertise en kennis inzake kankerzorg en kankerbestrijding in België. Het Coördinatieplatform komt minstens eenmaal per jaar samen.
 
·         Dr. Ma​​rc Van den Bulcke
Diensthoofd Kankercentrum
 
Marc Van den Bulcke behaalde zijn doctoraat in de Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Hij verwierf een brede ervaring in moleculaire en immunologische detectiemethodes uitgevoerd binnen een kwaliteitskader en onder GLP. Hij werkte verschillende jaren binnen de productregistratie (incluis de uitvoering van risicoanalyses), zowel binnen de industrie als in overheidsinstellingen.
 
·        Dr. Marc Arbyn
 
Marc Arbyn behaalde zijn diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de Universiteit Gent. Hij verwierf de titels van doctor in de tropische geneeskunde en master in de tropische epidemiologie aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Hij werkte 10 jaar in Afrika voor Artsen zonder Grenzen. Na zijn terugkeer naar Europa, legde hij zich toe op wetenschappelijk onderzoek. Marc Arbyn is expert in systematische literatuuroverzichten, Cochrane-studies en meta-analyses op het gebied van HPV-vaccinatie en de opsporing, diagnose en behandeling van baarmoederhalskanker. Hij is ook geïnteresseerd in de trendanalyse en spatiale analyse van kankerincidentie en sterfte door kanker. Marc voegde zich bij het team van het Kankercentrum in 2015.

·        Marie-Joëlle Robberechts
Administratief medewerker
T : +32 2 642 57 04
 
Marie-Joëlle Robberechts studeert een jaar biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is administratief medewerkster binnen het Kankercentrum.
 
 
·        Els Delporte
Attachée projectbeheer
 
Els Delporte heeft een master in de Klassieke Filologie (UGent). Daarna behaalde ze ook het postgraduaat Informatie- en bibliotheekwetenschappen aan de UA. Al in dienst voor Volksgezondheid en Surveillance (WIV) van 2012, werkt ze sinds mei 2015 voor het kankercentrum aan de automatisatie van tekstanalyses (qualitative research) en de documentatie van de systematic reviews. Ook brengt ze de verschillende informatiestromen binnen het kankerplan in kaart.
 
 
·        Régin​e Kiasuwa Mbengi
Wetenschappelijk medewerker
 
Regine Kiasuwa Mbengi behaalt in 2012 haar master Politiek en beheer van de gezondheidszorg aan de ULB (Erasmus). Ze werkt twee jaar als onderzoeker aan het Europees Sociaal Observatorium waar ze projecten over de gezondheidszorg in een Europees kader evalueert.
Sinds September 2012 werkt Regine voor het Kankercentrum.
 
 
·        P​​auline de Wurstemberger​
Wetenschappelijk medewerker
 
Na het behalen van haar Master in Biologie aan de ‘Université Libre de Bruxelles’ in 2009, studeerde Pauline verder in Frankrijk. Ze behaalde daar een tweede Master in ‘Kennisleer en Bemiddeling’ aan de Universiteit van Rijsel, evenals het diploma ‘Wetenschappelijk Journalist’ aan de ’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille'. Na verschillende opdrachten als stagiair bij een aantal wetenschappelijke redacties in Parijs (‘Science et Vie Junior’, 'Ca M'intéresse'…) werkt Pauline sedert october 2013 bij het kankercentrum waar ze instaat voor het beheer van de Website.
 
·        Aline Hébrant​
Wetenschappelijk medewerker
 
Burgerlijk ingenieur en moleculair bioloog, Aline zet haar opleiding voort met een doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en zes jaar post-doctoraat. Gedurende deze periode heeft Aline ervaring opgedaan in de analyse van het genoom, het transcriptoom en het proteoom van verschillende tumorweefsels. In Maart 2015 sloot Aline aan bij het team van het Kankercentrum om te werken rond de praktische uitvoering van de NGS methode (Next-Generation Sequencing) in de oncologie.
 
 
·        Katrien Moens
Wetenschappelijk medewerker
 
Katrien behaalt in 2007 haar Master in de Verpleegkunde wetenschappen aan de VUB. Ze werkte aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen als stafmedewerkster. Hierna werkte ze voor 3,5 jaren aan de HUB als lector en als wetenschappelijk onderzoeker. Hierna verhuisde ze voor 3 jaren naar Londen waar ze binnen King’s College London een Marie Curie fellowship opnam. Hierna kreeg ze de kans om binnen een ander Europees project aan de KU Leuven te starten. Vervolgens mocht ze aan het Kankercentrum starten. Sinds 3 augustus 2015 werkt Katrien voor het Kankercentrum waarbij ze zich bezighoudt met de evaluatie van het kankerplan en de exploratie van de aanvaardbaarheid van NGS bij kankerpatiënten, zorgverleners en de burger.
 
 
·        Els Van Valckenborgh
Wetenschappelijk medewerker
 
Els Van Valckenborgh studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde vervolgens een doctoraat in de Medische Wetenschappen. Els heeft ervaring opgedaan in fundamenteel en translationeel onderzoek in de hematologische kanker Multipel Myeloom. Sinds juli 2016 werkt Els voor het Kankercentrum rond de praktische uitvoering van de Next-Generation Sequencing methode in de hemato-oncologie.
 
·        Wannes Van Hoof
Wetenschappelijk medewerker
 
Wannes Van Hoof behaalde een master in de Wijsbegeerte en een master in de Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven. In 2014 behaalde hij een doctoraat in de Wijsbegeerte aan het Bioethics Institute Ghent (Ugent), waar hij zich specialiseerde in de empirische bio-ethiek. Na een periode als postdoctoraal onderzoeker aan de Ugent, werkt Wannes sinds 2016 voor het kankercentrum op een project over de ethische aspecten van de implementatie van ‘next-generation sequencing’ (genetische testen) in onderzoek naar en behandeling van kanker.
 
·        ​Dr. Mieke Goossens
Wetenschappelijk medewerker
 
 
Mieke Goossens behaalde haar diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de KU Leuven en werkt sindsdien als huisarts. Sinds 2006 werkte ze als wetenschappelijk medewerkster aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven, de universiteit van Birmingham, Uk en de universiteit van Utrecht, Nederland. Ze behaalde haar doctoraat  in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven waarbij ze zich focuste op risicofactoren van het ontstaan van blaaskanker en de invloed van seleniumgist op het herval van blaaskanker. Ze verwierf tijdens deze jaren van onderzoek een gedegen kennis van epidemiologie, klinisch onderzoek en biostatistiek. Mieke voegde zich bij het team van het Kankercentrum in 2017.

 
​ ​​​​
​Notre équipe est composée de profils pluridisciplinaires, disposant de connaissances et de domaines d'expertise complémentaires.
 
 
Le Comité d’accompagnement s'est, entre autres, fixé les missions suivantes :
  • Approuver le rapport d’activités annuel du Centre du Cancer
  • Evaluer les rapports d'activités, les budgets et les rapports annuels du Centre du Cancer
  • Définir de nouvelles priorités et développer de nouveaux projets
  • Approuver la composition, les missions principales et les recommandations de la Plateforme de coordination
La Plateforme de coordination apporte l'expertise et le savoir-faire en matière de traitement du cancer et de lutte contre le cancer en Belgique. La Plateforme de Coordination se réunit au moins une fois par an.
 
·      Dr. Ma​​rc Van den Bulcke
Chef de Service du Centre du Cancer
 
Marc Van den Bulcke a obtenu le titre de docteur en Sciences à l’Université de Gand. Il a acquis une solide expérience en matière de détection moléculaire et d’immunologique, exercées dans le respect des contrôles de qualité ou GLP. Il a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'enregistrement officiel de produits (y compris l’analyses de risque), tant pour l’industrie que pour des institutions gouvernementales.
Marc est le chef du Centre du Cancer.
 
·        ​​Dr. Ma​​rc Arbyn
 
Marc Arbyn a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Gand. Il a ensuite obtenu le titre de docteur en médecine tropicale et la maîtrise en épidémiologie tropicale à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. Après 10 ans de travail en Afrique pour Médecins Sans Frontières, Marc Arbyn est rentré en Europe pour se consacrer à la recherche. Son terrain de prédilection : revues systématiques, études Cochrane et méta-analyses dans le domaine de la vaccination HPV et du dépistage, diagnostic et traitement du cancer du col de l'utérus. Il s’intéresse également à l’évolution et l’analyse spatiale de l’incidence et de la mortalité liée au cancer. Marc a rejoint l’équipe du Centre du Cancer depuis 2015.
 
·        ​Marie-Joëlle Robberechts
Assistante administrative
T : +32 2 642 57 04
Marie-Joëlle est responsable du support administratif général du Centre du Cancer.
 
·        Els Delporte
Attachée gestion de projet
 
Els Delporte est titulaire d’un master en philologie classique (décroché à l’UGent). Par la suite, elle a également obtenu un « post-graduat » en sciences de l’information et sciences bibliothécaires auprès de l’UA. Déjà active au sein de la Direction opérationnelle « Santé publique et Surveillance » (WIV-ISP) depuis 2012, elle a rejoint le Centre du Cancer en mai 2015. Elle s’y charge de l’automatisation des analyses de textes (qualitative research) et de la documentation des systematic reviews. Elle y cartographie également les différents flux d’informations du Plan Cancer.
·      Régin​e Kiasuwa Mbengi
Collaboratrice scientifique
Politologue de formation, Régine Kiasuwa obtient en 2010 un master en Politique et Gestion des Systèmes de Santé à l’Ecole de Santé Publique de l’Université Libre de Bruxelles (ULB-Erasme). Durant deux ans, elle a été chargée de recherche à l’Observatoire Social Européen où elle a travaillé sur des projets d’évaluation des soins de santé dans le cadre européen. Régine a rejoint l’équipe du Centre du Cancer en septembre 2012 et est responsable des contacts internationaux dans le cadre des projets de Joint Action de la DG SANCO de la Commission européenne.
·      ​​​P​​auline de Wurstemberger​
Collaboratrice Scientifique
 
Après avoir terminé son master en Biologie à l’Université Libre de Bruxelles en 2009, Pauline de Wurstemberger poursuit ses études en France. En 2011, Elle obtient un second master en épistémologie et médiation scientifique à l’Université Lille 1 ainsi qu’un diplôme de journaliste scientifique à l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille. Après plusieurs stages dans des rédactions scientifiques à Paris, elle rejoint notre équipe en octobre 2013. Pauline est chargée de manager le site web du Centre du Cancer.
·      Aline Hébrant
Collaboratrice Scientifique
 
Ingénieur civil et biologiste moléculaire, Aline Hébrant poursuit sa formation avec une thèse en sciences biomédicales à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et 6 années de post-doc. Durant ces années, Aline a acquis de l’expérience dans l’analyse du génome, du transcriptome et du protéome de différents tissus tumoraux. En mars 2015, Aline rejoint l’équipe du Centre du Cancer en mars 2014 pour travailler sur la mise en pratique de la méthode NGS (Next-Generation Sequencing) en oncologie.
 
·    Katrien Moens
Collaboratrice Scientifique
 
Katrien a obtenu en 2007 son master en sciences infirmières à la VUB. Après avoir travaillé comme collaboratrice à la Fédération flamande des soins palliatifs, elle a occupé pendant trois ans et demi les fonctions de maître de conférence et de chercheuse à la HUB. Se voyant offrir une bourse Marie Curie au sein du King’s College London, elle s’est ensuite installée trois ans à Londres. Elle reviendra en Belgique pour travailler sur un autre projet européen à la KU Leuven. Et finalement, c’est le 3 août 2015 que Katrien a rejoint le Centre du Cancer, où elle se charge de l’évaluation du Plan Cancer et où elle étudie la vision que les patients atteints de cancer, le personnel soignant et les citoyens ont des technologies NGS.
 
·      ​​​Els Van Valckenborgh
Collaboratrice Scientifique
 
Els Van Valckenborgh a étudiée les Sciences Biomédicales à la Vrije universiteit Brussel (VUB) où elle a obtenu son doctorat en Sciences Médicales. Els y a acquis de l’expérience dans le domaine de la recherche fondamentale et translationelle concernant le cancer hématologique (myélome multiple). Depuis Juillet 2016, Els travaille pour le Centre du Cancer sur la mise en pratique de la méthode Next-Generation Sequencing en hémato-oncologie.
 
·      ​​​Wannes Van Hoof​
Collaborateur Scientifique
 
Wannes Van Hoof est titulaire d’ une maîtrise en philosophie ainsi que d’une maîtrise en anthropologie sociale et culturelle à l'Université de Louvain. En 2014, il a obtenu son doctorat en philosophie à l'Institut de bioéthique de Gand (Université de Gand), où il se spécialise en bioéthique empiriques. Après une période comme chercheur postdoctoral à l'Université de Gand, Wannes rejoint le Centre du Cancer en août 2016. Il travaille sur les aspects éthiques du déploiement de séquençage de nouvelle génération (tests génétiques) dans la recherche et le traitement du cancer.
 
·      ​​​Dr. Mieke Goossens
Collaborateur Scientifique
 
Mieke Goossens obtient son diplôme en médecine, chirurgie et obstétrique à l'Université de Louvain. Elle a travaille ensuite comme médecin généraliste. Depuis 2006, elle travaille comme assistante de recherche au Centre universitaire de médecine générale à l'Université de Louvain,à l'Université de Birmingham (Royaume-Uni) et à l'Université d'Utrecht (Pays-Bas). Elle obtient son doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Louvain où elle se penchée sur la question du risque d'apparition du cancer de la vessie et l'effet de la levure de sélénium sur la récurrence de ce cancer. Des années d'études qui lui permettent d'approfondir ses connaissances en l'épidémiologie, biostatistique et recherche clinique. Mieke rejoint l'équipe au Centre du cancer en 2017.