Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Bevolkingsonderzoek per orgaan

 ​Dépistage par organe

  

  

 
Hieronder vindt u een overzicht van de bestaande bevolkingsonderzoeken per orgaan in België. Door de huidige verdeling van de bevoegdheden in België, vallen de bevolkingsonderzoeken onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappen. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich richten tot de Vlaamse of Franse Gemeenschap, afhankelijk van hun taal, met uitzondering van het bevolkingsonderzoek borstkanker.
 
BORSTKANKER
Overheidsaanbevelingen

Lees de rapporten van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) verwerkt en analyseert gegevens van alle verzekeringsinstellingen. In 2010 publiceerde het IMA haar achtste evaluatierapport over het opsporingsprogramma voor borstkanker. Dit rapport maakt de balans op van 10 jaar systematische opsporing.


Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid publiceert ​gezondheidsdoelstelling bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Het Kankerplan ondersteunt het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (link naar deel Kankerplan- Actie 4).


Organisatie per Gemeenschap/Gewest
Hieronder wordt je verwezen naar de website van de desbetreffende gemeenschap. Je komt terecht op een pagina met uitleg over hoe het bevolkingsonderzoek naar borstkanker binnen deze Gemeenschap is georganiseerd. Voor het Brussel Gewest hebben de Gemeenschappen een overeenkomst met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Evaluatie
Bevolkingsonderzoek heeft als doel om niet-symptomatische kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. De bedoeling is om de mortaliteit en mogelijke (late) neveneffecten te reduceren. Elk bevolkingsonderzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • een ernstige ziekte met een detecteerbaar pre-klinisch stadium
 • betere resultaten met een behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium
 • een degelijke test aan een aanvaardbare prijs
Een bevolkingsonderzoek gaat steeds over het aanbieden van een specifieke test aan een afgelijnde groep van de bevolking in een specifieke setting. Voor de implementatie zou de haalbaarheid, kosteneffectiviteit en de (mogelijke) impact op de omvang van kanker onderzocht moeten worden. Het Europees Kankerobservatorium (IARC) geeft een overzicht van de beschikbare gegevens over bevolkingsonderzoek per type kanker en per land.
In de evaluatie van het kankerplan 2008-2010 wordt eveneens aandacht besteed aan het bevolkingsonderzoek. U kan deze gegevens ook terugvinden in het onderdeel “Kankerplan” van deze website.
DIKKEDARMKANKER
Overheidsaanbevelingen

Lees het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over de systematische opsporing van dikkedarmkanker (KCE Reports 45A).

In 2008 gaf de Vlaamse Regering de opdracht tot een pilootproject darmkankeropsporing aan de Universiteit Antwerpen, nadat zowel internationaal (door EU) als landelijk de overtuiging groeide dat georganiseerde screening voor colorectale kanker wel degelijk gezondheidswinst kan opleveren. De resultaten van de pilootstudie vindt u hier. De Vlaamse overheid organiseert vanaf 2014 een grootschalige darmkankerscreening.

In het Cahier Santé SIPES – 2009 van de Franse Gemeenschap staat gedetailleerde informatie over het waarom van georganiseerde opsporing naar dikkedarmkanker, het programma zelf, de betrokkenen en de perspectieven

Organisatie per Gemeenschap/Gewest
 
Hieronder wordt je verwezen naar de website van de desbetreffende gemeenschap. Je komt terecht op een pagina met uitleg over hoe het bevolkingsonderzoek naar borstkanker binnen deze Gemeenschap is georganiseerd. Voor het Brussel Gewest hebben de Gemeenschappen een overeenkomst met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
 Evaluatie
Bevolkingsonderzoek heeft als doel om niet-symptomatische kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. De bedoeling is om de mortaliteit en mogelijke (late) neveneffecten te reduceren. Elk bevolkingsonderzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • een ernstige ziekte met een detecteerbaar pre-klinisch stadium
 • betere resultaten met een behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium
 • een degelijke test aan een aanvaardbare prijs
Een bevolkingsonderzoek gaat steeds over het aanbieden van een specifieke test aan een afgelijnd groep van de bevolking in een specifieke setting. Voor de implementatie zou de haalbaarheid, kosteneffectiviteit en de (mogelijke) impact op de omvang van kanker onderzocht moeten worden. Het Europees Kankerobservatorium (IARC) geeft een overzicht van de beschikbare gegevens over bevolkingsonderzoek per type kanker en per land.
In de evaluatie van het kankerplan 2008-2010 wordt eveneens aandacht besteed aan het bevolkingsonderzoek. U kan deze gegevens ook terugvinden in het onderdeel “Kankerplan” van deze website.
BAARMOEDERHALSKANKER
Overheidsaanbevelingen

Lees de rapporten van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over baarmoederhalskankerscreening en testen op het HPV (KCE Reports 38A) en HPV-vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker in België (KCE Reports 64A).

In afwachting van een georganiseerd opsporingsprogramma publiceerden het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Intermutualistsisch Agentschap (IMA) in 2015 hun  evaluatierapport over de opportunistische opsporing in België.

Het Kankerplan stimuleert het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (link naar deel “Kankerplan”- Actie 5).

Organisatie per Gemeenschap/Gewest
Hieronder wordt je verwezen naar de website van de desbetreffende gemeenschap. Je komt terecht op een pagina met uitleg over hoe het bevolkingsonderzoek naar borstkanker binnen deze Gemeenschap is georganiseerd. Voor het Brussel Gewest hebben de Gemeenschappen een overeenkomst met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Evaluatie
Bevolkingsonderzoek heeft als doel om niet-symptomatische kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. De bedoeling is om de mortaliteit en mogelijke (late) neveneffecten te reduceren. Elk bevolkingsonderzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • een ernstige ziekte met een detecteerbaar pre-klinisch stadium
 • betere resultaten met een behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium
 • een degelijke test aan een aanvaardbare prijs
Een bevolkingsonderzoek gaat steeds over het aanbieden van een specifieke test aan een afgelijnd groep van de bevolking in een specifieke setting. Voor de implementatie zou de haalbaarheid, kosteneffectiviteit en de (mogelijke) impact op de omvang van kanker onderzocht moeten worden. Het Europees Kankerobservatorium (IARC) geeft een overzicht van de beschikbare gegevens over bevolkingsonderzoek per type kanker en per land.
In de evaluatie van het kankerplan 2008-2010 wordt eveneens aandacht besteed aan het bevolkingsonderzoek. U kan deze gegevens ook terugvinden in het onderdeel “Kankerplan" van deze website.
 
DE ACTOREN BETROKKEN IN BEVOLKINGSONDERZOEK

In de Vlaamse Gemeenschap voorziet het decreet van 21 november 2003 de volgende initiatieven:

 • ter preventie van kanker: vermijden dat kanker ontstaat door het bevorderen van factoren die beschermen tegen kanker of door het tegengaan van factoren die het optreden van kanker uitlokken.
 • ter preventie bij kanker: opsporen van kanker of van een verhoogd risico om kanker te krijgen. Zo kan men het tijdstip van de diagnose vervroegen en een beter behandelingsresultaat bekomen of verwikkelingen voorkomen.

Het Consortium van centra voor borstkankeropsporing van de Vlaamse Gemeenschap is een vereniging zonder winstoogmerk. Het biedt expertise in het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het consortium is opgericht op 6 december 2004. De raad van bestuur bestaat uit 1 vertegenwoordiger van elk centrum voor borstkankeropsporing en komt maandelijks bij elkaar.

Kanker is de tweede doodsoorzaak in de Franse Gemeenschap. De Franse Gemeenschap organiseert bevolkingsonderzoek naar borstkanker en dikkedarmkanker.

Het Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers (CCR) is een vzw met vertegenwoordigers van de UCL, ULB en de ULg alsook de wetenschappelijke en/of beroepsverenigingen betrokken bij het bevolkingsonderzoek.

De Duitse Gemeenschap werkt samen met de Franse Gemeenschap om de bevolkingsonderzoeken te organiseren.

 

Brussel werd voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap een overeenkomst gesloten met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De organisatie die instaat voor de organisatie in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is de vzw Brumammo.
 

 

​​​​​


Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des programmes spécifiques de dépistage par organe en Belgique. En raison de la répartition actuelle des compétences en Belgique, les programmes de dépistage relèvent de la compétence communautaire. Les habitants de la Région Bruxelles-Capitale peuvent s’adresser à la Communauté flamande ou à la Communauté française, en fonction de leur rôle linguistique, sauf en ce qui concerne le dépistage systématique du cancer du sein.
 
CANCER DU SEIN
Recommandations politiques

Vous pouvez consulter les rapports du Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) suivants :

L’Agence Intermutualiste (AIM), qui analyse les données relatives à la santé provenant de toutes les mutualités, a publié en 2014 son huitième rapport d’évaluation du programme de dépistage du cancer du sein. Ce rapport fait le bilan de dix ans de dépistage organisé.

L'Action 4 du "Plan Cancer" soutient le dépistage systématique du cancer du sein.

 

La Fondation contre le Cancer donne des informations sur son site web et propose des brochures informatives relatives au cancer du sein, informations générales, diagnostic, traitements, dépistage. 

 

L’Agence flamande Soins et Santé donne ses objectifs pour les programmes de dépistage.

 

 

Organisation du dépistage du cancer du sein par Communauté/Région

Ci-dessous, nous vous présentons des liens vers les sites web de la Communauté ou Région de votre choix. En cliquant sur l’un d’entre eux, vous arrivez sur une page expliquant comment le dépistage du cancer du sein est organisé dans la Communauté ou la Région en question. Pour Bruxelles, les Communautés ont conclu un accord avec la Commission communautaire commune.

Évaluation

Le dépistage a pour but de détecter le plus précocement possible un cancer, en l’absence de symptômes visibles. L’objectif est de réduire la mortalité et les éventuels effets secondaires (tardifs). Chaque programme de dépistage doit répondre aux conditions suivantes :
 • il doit viser une maladie grave avec un stade préclinique détectable
 • le traitement au stade le plus précoce possible auquel il peut donner lieu doit garantir de meilleurs résultats
 • il doit prévoir un test de qualité au coût acceptable
Un programme de dépistage consiste toujours à proposer un test spécifique à un groupe particulier de la population dans un cadre spécifique. Avant d’organiser un programme de dépistage, il convient d’analyser la faisabilité, son rapport coût-efficacité et ses éventuels effets sur l’ampleur du cancer.
 
L’Observatoire européen du Cancer (IARC) donne un aperçu des données disponibles relatives au dépistage par type de cancer et par pays.
Dans l’évaluation du Plan Cancer 2008-2010, une attention particulière est accordée au dépistage systématique du cancer du sein. Vous pouvez retrouver ces données dans la partie « Plan Cancer » de ce site web.
CANCER COLORECTAL
Recommandations politiques

 

Vous pouvez consulter le rapport du Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) sur le dépistage du cancer colorectal (KCE Reports 45B).

Parcourez le Cahier Santé SIPES – 2009 du cancer colorectal en Communauté française et découvrez des informations détaillées sur l'intérêt d’un programme organisé de dépistage du cancer colorectal, ainsi que sur les modalités d’organisation, les facteurs clés, ou encore les perspectives d'un tel programme.

La Fondation contre le Cancer donne des informations sur son site web et propose des brochures informatives relatives au cancer colorectal, informations générales, diagnostic, traitements, dépistage. La Fondation a également mené en 2013 une campagne de sensibilisation à l’égard des médecins généralistes afin de les encourager à parler du dépistage avec tous leurs patients dans la tranche d’âge concernés. Le film d’animation crée pour cette campagne est visible sur le site web.


Organisation par Communauté/ Région

Ci-dessous, nous vous proposons des liens vers le site web de la Communauté de votre choix. En cliquant, vous arrivez sur une page expliquant comment le dépistage du cancer du colorectal est organisé au sein de la Communauté en question. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les Communautés ont conclu un accord avec la Commission communautaire commune.

 Évaluation
Le dépistage a pour but de détecter le plus précocement possible un cancer, en l’absence de symptômes visibles. L’objectif est de réduire la mortalité et les éventuels effets secondaires (tardifs). Chaque programme de dépistage doit répondre aux conditions suivantes :
 • Il doit viser une maladie grave avec un stade préclinique détectable
 • Le traitement au stade le plus précoce possible auquel il peut donner lieu doit garantir de meilleurs résultats
 • Il doit prévoir un test de qualité au coût acceptable
Un programme de dépistage consiste toujours à proposer un test spécifique à un groupe particulier de la population dans un cadre spécifique. Avant d’organiser un programme de dépistage, il convient d’analyser la faisabilité, son rapport coût-efficacité et ses éventuels effets sur l’ampleur du cancer. L’Observatoire européen du Cancer (IARC) donne un aperçu des données disponibles relatives au dépistage par type de cancer et par pays.
Dans l’évaluation du Plan Cancer 2008-2010, une attention particulière est accordée au dépistage systématique du cancer colorectal. Vous pouvez retrouver ces données dans la partie « Plan Cancer » de ce site web.
CANCER DU COL DE L'UTERUS
Politiques recommandées

Consultez les rapports du Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) sur le dépistage du cancer du col de l’utérus et le test du papillomavirus humain (HPV) (KCE Reports 38B) et sur la vaccination HPV pour la prévention du cancer du col de l’utérus en Belgique (KCE Reports 64B).

Dans l’attente d’un programme de dépistage organisé, l’Institut scientifique de la Santé publique (ISP) et l’Agence Intermutualiste (AIM) ont publié, en 2015, un rapport sur le dépistage opportuniste du cancer du col de l’utérus en Belgique. 


La Fondation contre le Cancer donne des informations sur son site web et propose des brochures informatives sur le cancer du col de l’utérus, la vaccination HPV et également sur le diagnostic, les traitements et le dépistage.

L'Action 5 du Plan Cancer soutient le dépistage du cancer du col de l’utérus.Organisation par Communauté/ Région
 
Ci-dessous, vous trouverez les sites web de la Communauté de votre choix. En cliquant, vous arriverez sur une page expliquant comment le dépistage du cancer du col de l’utérus est organisé au sein de cette Communauté. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les Communautés ont conclu un accord avec la Commission communautaire commune.
Évaluation
Le dépistage a pour but de détecter le plus précocement possible un cancer, en l’absence de symptômes visibles. L’objectif est de réduire la mortalité et les éventuels effets secondaires (tardifs). Chaque programme de dépistage doit répondre aux conditions suivantes :
 • il doit viser une maladie grave avec un stade préclinique détectable
 • le traitement au stade le plus précoce possible auquel il peut donner lieu doit garantir de meilleurs résultats
 • il doit prévoir un test de qualité au coût acceptable
Un programme de dépistage consiste toujours à proposer un test spécifique à un groupe particulier de la population dans un cadre spécifique. Avant d’organiser un programme de dépistage, il convient d’analyser la faisabilité, son rapport coût-efficacité et ses éventuels effets sur l’ampleur du cancer. L’Observatoire européen du Cancer (IARC) donne un aperçu des données disponibles relatives au dépistage par type de cancer et par pays.
Dans l’évaluation du Plan Cancer 2008-2010, une attention particulière est accordée au dépistage systématique du cancer du col de l'utérus Vous pouvez retrouver ces données dans la partie « Plan Cancer » de ce site web.
LES ACTEURS DU DÉPISTAGE​

Le cancer représente globalement la deuxième cause de mortalité en Communauté française. La Communauté française organise un dépistage systématique du cancer du sein et du cancer colorectal.

Le Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers (CCRef) est une asbl composée de représentants des Facultés de Médecine de l’UCL, de l’ULB et de l’ULg, et d’associations scientifiques et/ou professionnelles directement concernées par les dépistages.

La Communauté germanophone travaille en étroite collaboration avec la Communauté française pour l’organisation des dépistages.

Pour ce qui est de la Communauté flamande, le décret du 21 novembre 2003 prévoit les initiatives suivantes:

 • concernant la prévention du cancer: éviter l’apparition du cancer en favorisant les facteurs offrant une protection contre le cancer ou en réprimant les facteurs susceptibles de favoriser le développement d’un cancer
 • concernant la prévention du cancer: détecter le cancer ou le risque accru de développer un cancer. Il est ainsi possible d’avancer le moment du diagnostic afin d’obtenir un traitement plus efficace ou d’éviter les complications

Le Consortium de centres de dépistage du cancer du sein de la Communauté flamande est une asbl qui offre l’expertise nécessaire dans le cadre du programme de dépistage flamand du cancer du sein. Le consortium a été créé le 6 décembre 2004. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque centre de dépistage du cancer du sein et se réunit une fois par mois.

À Bruxelles, la Communauté flamande et la Communauté française ont conclu un accord avec la Commission communautaire commune. L’organisation chargée d’organiser le dépistage dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est l’asbl Brumammo.