Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Actie 7: Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

 Action 7: Soutien spécifique au patient au moment de l’annonce du diagnostic du cancer

  

  

DOELSTELLING
 
Deze actie moet leiden tot een multidisciplinaire en patiëntgerichte communicatie.
 
WAT IS ER BEREIKT?
 • Maatregel 1: Invoering van een consultatie van lange duur voor de mededeling van de diagnose
 • Maatregel 2: Opleiding communicatie met  patiënten en hun omgeving + Opleiding psycho-oncologie
 • Maatregel 3: Uitwerking van een mededelingsprotocol
EVALUATIE VAN DEZE ACTIE
 • Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid tot het houden van een consultatie van lange duur (na MOC) om de diagnose en het voorgestelde behandelingsplan aan de patiënt toe te lichten.
 • Specialisten en huisartsen maken weinig gebruik van de consultaties van lange duur.
 • Onderzoek naar het derde betalerssysteem bij de consultatie van lange duur is aanbevolen.
 • De bekendheid van deze maatregel moet worden verbeterd.
 • Er is op dit moment geen overzicht van de spreiding van het gebruik van deze consultatie van lange duur over de oncologische programma’s heen.
 • De opleiding ‘communicatie’ wordt meer gevolgd door verpleegkundigen en paramedici dan door artsen.
 • Er zijn geen gegevens beschikbaar om de meerwaarde voor de patiënt of hulpverlener van de consultatie van lange duur te evalueren.
 • Het opstarten van zorgpaden kan in vele gevallen een grotere meerwaarde betekenen, de heroriëntatie en herevaluatie van de praktische uitwerking van deze maatregel in relatie tot Actie 9 is aangewezen.
OBJECTIF
 
Cette action doit mener à une communication multidisciplinaire et orientée vers les patients.

ACQUIS ACTUELS

 • Mesure 1: Création d’une consultation de longue durée pour l’annonce du diagnostic
 • Mesure 2: Formation à la communication avec le patient et ses proches + formation à la psycho-oncologie
 • Mesure 3: Élaboration d’un protocole d’annonce

ÉVALUATION​ DE CETTE ACTION

 • Depuis 2010, il est possible de prévoir une consultation de longue durée pour expliquer au patient le diagnostic et le plan de traitement proposé.
 • Le recours à cette consultation est rare chez les spécialistes et les médecins généralistes. Il est recommandé de mener une étude sur le système de tiers payant dans le cas de consultations de longue durée.
 • Il y a lieu d'améliorer la notoriété de cette mesure.
 • À l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’un aperçu de la répartition de l’utilisation de cette mesure parmi les différents programmes oncologiques.
 • La formation communication est davantage suivie par les infirmiers et les paramédicaux que par les médecins.
 • Aucune information n’est disponible pour évaluer la plus-value de la consultation de longue durée pour le patient ou l'intervenant.
 • Dans de nombreux cas, le lancement de trajets de soins peut constituer une importante plus-value. Il est recommandé de réorienter et de réévaluer la mise en œuvre de cette mesure dans la pratique en relation avec l'Action 9 (mise en place de trajets de soins pour les patients cancéreux).