Disclaimer

Juridische informatie - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de portaalsite webcancer is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Door de website webcancer en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Doel van de portaalsite

De portaalsite webcancer is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid inzake kanker en de kankerbestrijding. Ze wil een eenvoudige en centrale toegang bieden tot de informatie die op het internet beschikbaar is. De portaalsite verwijst ook door naar websites van overheidsdiensten of -instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke afdelingen, organisaties en instanties zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze portaalsite ontsluiten. Alle informatie op de portaalsite (of op de websites van overheidsdiensten of overheidsinstellingen waarnaar de portaalsite doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang. De inhoud van de portaalsite (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

2. Informatie

De op deze site gecommuniceerde informatie verbindt het Kankercentrum tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Hoewel onze doelstelling is om actuele en nauwkeurige informatie te verspreiden, kunnen wij het resultaat ervan niet waarborgen, en wij zullen inspanningen leveren om de onjuistheden die ons gecommuniceerd worden, recht te zetten. Het Kankercentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van deze site, of voor schade of een virus dat uw computer of ander informaticamateriaal zou treffen.

De informatie op deze internet site bevat op geen enkele manier wetenschappelijke adviezen of enige politieke mening over voorwerpen verbonden aan de strijd tegen kanker. Alle op deze site voorgestelde documenten hebben enkel een informatieve waarde en verbinden het Kankercentrum op geen enkele manier tot aansprakelijkheid. Voor specifieke vragen kunt u altijd het secretariaat van het Kankercentrum contacteren op 02/642 57 04 of via mail belgiancancercentre@wiv-isp.be.

3. Links en verwijzingen

Deze internet site bevat hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. Het Kankercentrum controleert deze sites en informatie die erop staat niet en kan dus geen enkele garantie geven wat de kwaliteit, de relevantie, de nauwkeurigheid en/of de volledigheid van deze informatie betreft.

Het Kankercentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit de raadpleging van de informatie ter beschikking gesteld op de andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar door het Kankercentrum wordt verwezen.

De verenigingen, organisaties en internet sites vermeld op deze site werden gekozen op een objectieve manier met als enige doel de bezoekers van onze site de meest relevant en volledige informatie mogelijk aan te bieden. Wij kunnen de volledigheid, de nauwkeurigheid of de actualiteit van de informatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten betekent geenszins dat deze worden aanbevolen boven gelijkaardige ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Indien u op uw eigen website hyperlinks naar de website van het Kankercentrum wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster (webmastercancer@wiv-isp.be) die u zo spoedig mogelijk over de toelaatbaarheid van uw verzoek zal informeren.

4. Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze rechten zijn niet in de tijd beperkt en zijn van toepassing in alle landen.

Het Kankercentrum is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de website, alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd. Het is niet uitgesloten dat deze informatie in de toekomst zal worden aangepast. Wij vragen u dan ook deze informatie van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen.

5. Gebruik van de portaalsite

Het Kankercentrum besteedt veel aandacht en zorg aan de website webcancer en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kan het Kankercentrum niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de portaalsite verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Kankercentrum de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk. Het Kankercentrum spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Kankercentrum kan echter niet garanderen dat de portaalsite webcancer volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

6. Bescherming van persoonsgegevens

Het Kankercentrum hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het Kankercentrum geeft u daarbij de volgende garanties: Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op "contact". Het Kankercentrum treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. De portaalsite maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

7. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Kankercentrum bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het Kankercentrum wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het Kankercentrum mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat het Kankercentrum de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het ontwerpen van nieuwe diensten.

8. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.