Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

De Belgische Kanker Barometer (BCB2020) is een project geïnitieerd door de Stichting Tegen Kanker dat met steun en medewerking van de Stichting Kankerregister en het Kankercentrum van Sciensano wordt gerealiseerd.

Eén van de voornaamste doelstellingen van de barometer betreft het opmaken van een stand van zaken betreffende de bestaande initiatieven en realisaties op vlak van kanker in België, dit omvat ook het opmaken van een epidemiologische stand van zaken. Verder worden internationale aanbevelingen of normen afgetoetst aan de Belgische context waar dit relevant is. De BCB2020 beoogt ook om de perspectieven van de voornaamste actoren in kaart te brengen: patiënten en hun omgeving alsook zorgprofessionelen. Om dit te realiseren worden vijf werkgroepen georganiseerd om specifieke onderwerpen te bespreken die gerelateerd zijn aan: 

  1. gezondheidsbevordering en primaire preventie;
  2. Bevolkingsonderzoeken;
  3. diagnose en behandeling;
  4. nazorg en rehabilitatie en
  5. palliatieve zorg.

Aan de deelnemers van deze werkgroepen worden de meest recente cijfers, politieke en wettelijke vooruitgangen gepresenteerd en ze worden gevraagd om hun perspectieven, eisen en noden te delen.

Op basis van deze oefening zal het rapport van de BCB2020 de belangrijkste resultaten presenteren waaronder ook aanbevelingen voor acties gericht op het bevorderen van de strijd tegen kanker in België.

Documenten

Rapport

Methodology for the working groups

Parlementaire vraag : Vraag over de kankerbarometer en de aanbevelingen over preventie en nazorg

Subjects: 

Autres projets

Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

DNA Debat

Participatie van patiënt DNA Debat Lopend

Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

CanCon - Cancer Control

internationale project CanCon - Cancer Control

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

Ontwikkeling van een informatievideo over NGS-technologie voor patiënten

Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Slachtoffers van mesothelioom of asbestose