Rehabilitatie

Icon Rehabilitation

Gezien het aantal personen met kanker in België de afgelopen 20 jaar, is het van essentieel belang om de patiënten te helpen de draad van hun leven weer op te pikken.

Om hen zo goed mogelijk te helpen, dient er rekening te worden gehouden met 3 aspecten:

  • Fysiologische revalidatie

Na een behandeling kunnen de neveneffecten van de kanker en de behandeling ervan op korte, middellange en lange termijn invaliderend zijn. De wetenschappelijke literatuur toont het belang aan van hun snelle identificatie en evaluatie om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. Er kan een gepersonaliseerd revalidatieprogramma worden opgezet om de patiënt te helpen zijn symptomen te beheren (vermoeidheid, pijn enz.).

  • Sociale re-integratie

De levenskwaliteit van kankerpatiënten is ook afhankelijk van de voortzetting van hun dagelijkse activiteiten zoals huishoudelijke taken, seksualiteit, sport, culturele activiteiten enz. Die activiteiten zijn essentieel voor het welzijn van de patiënten, inclusief de meest kwetsbare (kinderen, personen op leeftijd, invaliden). De barrières voor hun sociale re-integratie moeten worden geïdentificeerd en er dienen hen oplossingen te worden aangereikt om die barrières op te heffen.

  • Professionele re-integratie

Op korte, middellange of lange termijn stoppen met een professionele activiteit, is een ingrijpende gebeurtenis die financiële alsook sociale gevolgen heeft voor de patiënt, zijn gezin en het socialezekerheidsstelsel. Patiënt-werknemers moeten steun krijgen om hun werk te behouden of te hervatten met als doel hun uitsluiting van de arbeidsmarkt te voorkomen en ons socialezekerheidsstelsel in stand te houden. Het zijn essentiële actoren van het economische leven in onze maatschappij.

Initiatieven

De voorwaarden vastleggen voor de erkenning van een handicap als gevolg van een kankerbehandeling

handicap De voorwaarden vastleggen voor de erkenning van een handicap als gevolg van een kankerbehandeling

Maatregel : Snellere behandelingsprocedure van de aanvragen voor een uitkering voor mensen met een handicap

Onderzoek aan het kankercentrum rond professionele reïntegratie (2012 - 2018)

De functionele revalidatie van de kankerpatiënt ontwikkelen

Functionele revalidatie De functionele revalidatie van de kankerpatiënt ontwikkelen

Maatregel : Proefproject om het soort multidisciplinaire revalidatiezorgprogramma's te bepalen die nodig zijn om de genezen of herstellende patiënten hun plaats in de maatschappij weer te laten innemen

Initiatieven te nemen in samenspraak met de bevoegde ministers op federaal niveau

Initiatieven Initiatieven te nemen in samenspraak met de bevoegde ministers op federaal niveau

Maatregel 1 : Voor de patiënt het beroepsleven en de kanker beter met elkaar verzoenen

Maatregel 2 : Voor de ouders het beroepsleven en de kanker beter met elkaar verzoenen

Maatregel 3 : Een gemakkelijkere en aangepaste fiscale aftrekprocedure voor giften

Leven na kanker: rehabilitatie en re-integratie

professionele reïntegratie Leven na kanker: rehabilitatie en re-integratie

Wat betreft de revalidatie van kanker heeft de overheid geïnvesteerd in klinisch onderzoek door een project te financieren dat wordt gecoördineerd door het Expertisecentrum van de afdeling schadeloosstelling van het RIZIV.

Pilootstudie: De rol van de intramurale zorgteams in de vroegtijdige sensibilisatie van werknemers met kanker voor hun professionele herinschakeling en de preventie van langdurige afwezigheden

kankercentrum Pilootstudie: De rol van de intramurale zorgteams in de vroegtijdige sensibilisatie van werknemers met kanker voor hun professionele herinschakeling en de preventie van langdurige afwezigheden Voltooid

De werkgroep over het overleven van kanker in België, onder leiding van het Kankercentrum, heeft bepaalde onzekerheden aan het licht gebracht met betrekking tot de rol van de gezondheidswerkers.