Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Sinds 1 juli 2008 worden ziekenhuizen met een erkend oncologisch zorgprogramma (OZP), financieel gesteund door het Kankerplan. Dit gebeurt via het financieren van extra personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen en sociale werkers (Actie 10 van het Kankerplan); data managers (Actie 11 van het Kankerplan). Sinds januari 2011 werd dit uitgebreid met de diëtisten. Het realiseren van goede zorg is onlosmakelijk verbonden aan het voorzien van (permanente) opleiding aan zorgverleners. Hierbij worden alle acties uit het Kankerplan die gerelateerd zijn aan de opleiding, erkenning en financiering van het (para-) medische personeel samen besproken.

Het oncologische zorgprogramma (OZP) waarbinnen acties 10 en 11 zich situeren, is een zorgprogramma dat zich richt op de diagnose, de multidisciplinaire behandeling en de opvolging van oncologische aandoeningen van patiënten van 16 jaar of ouder. Om erkend te worden als OZP of als oncologisch basiszorgprogramma (OBZP) dienen onder meer de richtlijnen en/of verwijsafspraken van het multidisciplinair oncologisch handboek gevolgd te worden, zonder afbreuk te doen aan de vrije keuze van de patiënt (KB van 21 maart 2003, hoofdstuk III, afdeling 1 – artikel 133).

Uit de gegevens van de enquête van het College voor Oncologie (zie tabel 6), kunnen we afleiden dat de erkenningsnormen zoals vastgelegd in het KB van 21 maart 2003 (gepubliceerd op 25 april 2003), zeer goed opgevolgd worden in de ziekenhuizen met een OBZP (97.4%) en in 40 van de 51 ziekenhuizen met een OZP (78,4%). De norm waarvan het vaakst wordt afgeweken (43 van de 53 ziekenhuizen met een OZP) is deze dat men permanent beroep moet kunnen doen op een radiotherapeut, in het geval van verschillende vestigingsplaatsen.

Het KB van 21/03/2003 definieert ook criteria over andere medische en paramedische beroepsgroepen. Het naleven van de normenvoor het andere medisch en paramedisch personeel is als volgt: normen mbt erkende verpleegkundigen (90,6% in OBZP en 57,1% in OZP), normen met betrekking tot de minimale vereisten van het pluridisciplinair psychosociaal supportteam (51.4% in OBZP en 78.4% in OCP) en naleving van de normen mbt de minimale vereisten van andere omkadering (97.3% in OBZP en 100% in OZP).

Conclusie

De stand van zaken inzake de organisatie van het zorgpersoneel leert ons dat er heel wat professionalisering gerealiseerd is via het Kankerplan.

In de toekomst, zullen volgende acties zeer belangrijk zijn om de huidige professionalisering van onco-zorgpersoneel nog te verbeteren:

  • evaluatie van erkenningsnormen van gespecialiseerd onco-zorgpersoneel;
  • het werken aan een registratie en herregistratiesysteem in functie van de erkenning van bijzondere beroepstitels;
  • het uitschrijven van een functieprofiel van een onco-coach en een data-manager;
  • de evaluatie van het takenpakket van onco-zorgpersoneel in functie van een betere onderlinge afstemming van hun zorgverlening;
  • het evalueren van het huidige psycho-oncologie- en communicatie- opleidingsaanbod, en het bijsturen van dit aanbod op basis van noden in de praktijk en nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Mots-clés: 
Organisatie van de zorg : Personeel

Andere maatregelen op dit gebied

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie