Onderzoek aan het kankercentrum rond professionele reïntegratie (2012 - 2018)

Na de evaluatie van het kankerplan in 2012 startte het Kankercentrum een werkgroep "Socio-professionele re-integratie na kanker". De resultaten van de activiteiten van deze werkgroep werden samengebracht in een strategische visietekst.

Prioriteit werd in eerste instantie gegeven aan de professionele reïntegratie met daarin drie belangrijke pijlers. Ten eerste de rol van gezondheidswerkers, waarvoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door het Kankercentrum waarbinnen de aanvaardbaarheid en haalbaarheid van de rol zorgverstrekkers in het ziekenhuis nagegaan werd. De tweede en derde pijler betreffen de evaluatie van de werkcapaciteit na kanker en de communicatie tussen zorgverstrekkers. Een studie door het Kankercentrum vergeleek bestaande instrumenten onderling.  De actoren werkzaam buiten het ziekenhuis werden betrokken bij de evaluatie van de resultaten. In het voorjaar van 2018 werd ook een symposium georganiseerd in samenwerking met het RIZIV en de FOD Werkgelegenheid.

Daarnaast heeft het Kankercentrum, in samenwerking met de ULB, parallel met deze veldonderzoeken over de verbetering van de zorg en de organisatie van professionele reïntegratie, de terugkeer naar werk onder Belgische werknemers met kanker gekwantificeerd.

De resultaten van deze verschillende onderzoeken hebben het Kankercentrum in staat gesteld om de volgende aanbevelingen te doen:

  • De overheid moet normen invoeren die gemakkelijke, betaalbare en rechtvaardige toegang tot revalidatiezorg voor kankerwerkers mogelijk maken. Intra- en extramurale diensten moeten aangepaste rehabilitatie met best mogelijke kwaliteit aanbieden.
  • Ziekenhuisprofessionals moeten (hulp)middelen worden geboden om werknemers met kanker met een verhoogd risico op langdurige invaliditeit te identificeren. Ze kunnen deze langdurige afwezigheid voorkomen en de nodige elementen voorbereiden voor het werk van hun collega's buiten het ziekenhuis.
  • Samenwerking tussen de actoren die verantwoordelijk zijn voor de zorg en re-integratie van langdurig zieke werknemers moet worden bevorderd, georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd. Dit is om niet alleen een kanaal en een communicatiemiddel te bieden, maar ook de inhoud en doelstellingen.
  • Werkgevers moeten op de hoogte zijn en op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van het terugkeren naar het werk na kanker. Op basis van deze elementen zal de laatste re-integratieplannen moeten organiseren waarbij collega's en directe supervisors zijn betrokken.
  • Investeren in onderzoek. Evalueren van het beleid, de operationele systemen en diensten om aldus  de behoeften, ervaringen en meningen van werknemers, werkgevers en professionals te analyseren. Alzo aandachtspunten identificeren, prioriteiten bepalen en interventies plannen.
Mots-clés: 
Rehabilitatie
professionele reïntegratie
kankercentrum