Projecten thuishospitalisatie

Het federaal regeerakkoord voorziet maatregelen om “onnodig lange ziekenhuisverblijven te vermijden, gecombineerd met het aanbieden van alternatieve en goedkopere vormen van zorg”. Meer concreet stelde de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 28 april 2015 in haar “Plan van aanpak voor de Hervorming van de Ziekenhuisfinanciering” dat met het toenemend aantal patiënten met chronische aandoeningen er gestreefd moet worden naar een goede afstemming en coördinatie tussen ambulante zorg en ziekenhuiszorg, en tussen ziekenhuizen onderling: de zorg dient méér geïntegreerd te verlopen en transmurale zorg dient gestimuleerd te worden. Ook voor acute aandoeningen is goede coördinatie tussen ziekenhuis- en ambulante zorg van wezenlijk belang.

Dit Plan van Aanpak voor de Hervorming van de Ziekenhuisfinanciering voorziet in een voorzichtige en pragmatische implementatie van nieuwe organisatie- en financieringsmodellen voor de ziekenhuiszorg. De bedoeling is om, in nauw overleg met de sector en de deelstaten, nieuwe modaliteiten eerst op kleine schaal uit te proberen en pas na een objectieve en gunstige evaluatie op ruimere schaal te implementeren. Zo kunnen ongunstige en onverwachte neveneffecten makkelijker beheerst en bijgestuurd worden en wordt chaos vermeden. Tegelijkertijd wordt er ruimte geboden aan diverse spelers in de gezondheidszorg om creatieve en innovatieve initiatieven op te starten in het kader van pilootprojecten. In het werkveld is immers veel expertise en ervaring aanwezig over welke vormen van samenwerking, welke alternatieve organisatiemodellen, …. in de praktijk goed kunnen werken en welke er weinig perspectieven bieden. De overheid wil het advies inwinnen van het werkveld en leren uit deze ervaringen vooraleer substantiële hervormingen op ruime schaal door te voeren.

De pilootprojecten fungeren dus als proeftuinen om een aantal van de nuttige beleidsmechanismen voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering uit te testen op hun praktische haalbaarheid. Het Plan van Aanpak geeft duidelijk aan dat de hervorming van de ziekenhuisfinanciering vooral beoogt om:

- de budgetten die beschikbaar zijn voor ziekenhuiszorg efficiënter in te zetten (zodat de onderfinanciering in het budget van financiële middelen kan weggewerkt worden en de groeiende zorgnoden in de toekomst kunnen opgevangen worden met een te verwachten beperktere budgetgroei dan in het verleden) - zonder te raken aan de zorgkwaliteit en de patiënttevredenheid – integendeel, waar mogelijk zowel de zorgkwaliteit als de tevredenheid nog verder te verbeteren.

In juli 2015 heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een oproep gelanceerd om thema’s in te dienen voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap. De eerste oproep werd gelanceerd rond het thema “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf”. De projecten werden geselecteerd in februari 2016. Het tweede thema betreft thuishospitalisatie. De voorwaarden voor de implementatie van pilootprojecten die handelen over dit laatste thema zijn beschreven in https://www.bing.com/search?q=Projecten+thuishospitalisatie&src=IE-Searc... .

Na de oproep van de Minister Van Volksgezondheid in mei 2016 heeft de FOD Volksgezondheid 27 kandidaturen ontvangen. 22 daarvan beantwoordden aan de vereiste criteria.

Bij elk voorstel is de kwaliteit van de zorg beoordeeld door vier of vijf experten, naargelang het onderwerp, waaronder minstens een arts-specialist, een huisarts, een ziekenhuisverpleegkundige en een thuisverpleegkundige.

Uiteindelijk zijn er 12 projecten geselecteerd: 5 in Vlaanderen, 5 in Wallonië en 2 in Brussel.

Verschillende actoren uit de zorgsector slaan de handen in elkaar in deze projecten: ziekenhuizen, diensten voor thuisverpleging, huisartsenkringen, openbare apothekers, woonzorgcentra, sociaal assistenten, zorgcentra voor personen met een handicap en ook enkele bedrijven voor technische en logistieke ondersteuning.

De projecten zijn verdeeld als volgt:

  • 6 projecten rond antibiotherapie;
  • 4 projecten rond behandelingen van tumoren, waarvan 2 specifiek rond borstkanker;
  • 1 project waarbij antibiotherapie en behandelingen van tumoren worden gecombineerd;
  • 1 project betreft zowel antibiotherapie als de behandeling van hemato-oncologische ziekte
Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
thuiszorg

Andere maatregelen op dit gebied

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend