Behandeling

Icon Treatment

Elke patiënt zijn behandeling: leeftijd, gezondheidstoestand, soort kanker, ernst … een hele reeks factoren zijn belangrijk voor de keuze van de juiste behandeling.

De verleende zorg wordt steeds complexer en persoonlijker. Deze evolutie kan worden toegeschreven aan het toenemende aantal disciplines betrokken bij de zorg, de vergrijzing van de bevolking en de snelle vooruitgang die door innoverend onderzoek wordt geboekt.

De initiatieven op dit domein zijn vaak gelinkt aan andere domeinen zoals rehabilitatie, onderzoek, sociale ongelijkheid, psychosociale behandeling van de patiënt en opvoeding.

Initiatieven

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Maatregel 1 : Voor patiënten bij wie het strottenhoofd is weggenomen (laryngectomie)

Maatregel 2 : Voor mensen die door een kankerbehandeling hun haar verliezen (alopecia)

Maatregel 3 : Voor mensen die een borstamputatie (mastectomie) moeten ondergaan

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Organisatie van de zorg : Personeel Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Sinds 1 juli 2008 worden ziekenhuizen met een erkend oncologisch zorgprogramma (OZP), financieel gesteund door het Kankerplan. Dit gebeurt via het financieren van extra personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen en sociale werkers (Actie 10 van het Kankerplan); data managers (Actie 11 van het Kankerplan)

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Maatregel : Lancering door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) van een studie die de kwalitatieve en kwantitatieve criteria voor de behandeling van zeldzame tumoren zal moeten vastleggen 

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

complexe kankerchirurgie Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Het koninklijk besluit van 5 oktober 2018 voorziet in een raadpleging van lange duur  (minstens 30 minuten) in de spreekkamer door de geneesheer-specialist die bij de patiënt minstens één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd inclusi

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Maatregel 1 : Oprichting van een pediatrische verbindingsfunctie

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Maatregel 1 : Terugbetaling van de geneesmiddelen tegen kanker

Maatregel 2 : Terugbetaling van geneesmiddelen tegen kanker voor borstkanker bij mannen

Maatregel 3 : Snelle toegang tot geneesmiddelen voor de ‘unmet medical needs’-analyse

Maatregel 4 : Snellere terugbetaling voor bepaalde farmaceutische specialiteiten of vernieuwende therapieën buiten indicatie

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Organisatie van de zorg : Personeel Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Maatregel : Financiering van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen in de oncologische zorgprogramma’s

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Organisatie van de zorg : Personeel Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Het ministerieel besluit van 28 januari 2009 definieert de criteria voor de erkenning van bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie.

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Maatregel 1 : Financiering van diëtisten in de oncologische zorgprogramma’s

Maatregel 2 : Oproep voor projecten rond cachexie

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Maatregel 1 : Verplicht multidisciplinair oncologisch consult (MOC) voor alle nieuwe kankergevallen

Maatregel 2 : Opwaardering met 5% van de honoraria in het kader van het MOC

Maatregel 3 : Herwaardering van de specifieke raadplegingen van medische oncologen, hematologen en endocrinologen

Maatregel 4 : De deelname van huisartsen aan het MOC bevorderen

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Maatregel : Financiering van tumorbanken

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Maatregel 1 : Kwaliteitscontrole van alle screeningsapparatuur

Maatregel 2 : Nieuwe programmatie indien gewenst

Maatregel 3 : Financiering in het Budget van Financiële middelen van de ziekenhuizen (BMF)

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Maatregel 1 : Haalbaarheidsstudie over de oprichting van een hadrontherapiecentrum in België

Maatregel 2 : Betere terugbetaling van zorg- en vervoerskosten van kankerpatiënten die hadrontherapie nodig hebben

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Maatregel 1 : De deelname van de huisarts aan het verloop van de kankerbehandeling bevorderen 

Maatregel 2 : Definitie van de zorgtrajecten voor kankerpatiënten 

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Lymfoedeem Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Deze  multidisciplinaire centra voor een ‘conservatieve’ fysiotherapeutische behandeling van lymfoedeem zijn afdelingen van ziekenhuizen. Er zijn drie dergelijke erkende centra. Zij gingen op 1 april 2018 van start.

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Maatregel : Structurele basissteun voor bloedvormende stamcel- en navelstrengbloedbanken

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Maatregel 1 : Invoering van een consultatie van lange duur voor de mededeling van de diagnose

Maatregel 2 : Opleiding communicatie met patiënten en hun omgeving en opleiding psycho-oncologie

Maatregel 3 : Uitwerking van een mededelingsprotocol

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Maatregel 1 : Erkenning van de huidige centra voor pediatrische oncologie 

Maatregel 2 : Financiële steun voor de synergieën tussen de centra voor pediatrische oncologie

Maatregel 3 : Uitvoering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Maatregel 4 : Financiering vanaf 2009 van een versterking met 2 VTE’s voor de paramedische omkadering

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

concentratie zorg Conventie concentratie zorg zeldzame kanker Lopend

Het doel van de conventie is om de overlevingscijfers 30 en 90 dagen na pancreas- of slokdarmoperatie te verbeteren. Het blijkt namelijk dat in ziekenhuizen waar meer dan 20 interventies per jaar gebeuren de sterftecijfers lager liggen.

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Innovatieve therapieën Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie) Lopend

Acute lymfatische leukemie is een bloedkanker met een ongecontroleerde groei van kankercellen in het beenmerg. Het is een zeldzame kanker die vooral voorkomt bij kinderen. Er worden in België ongeveer 85 nieuwe gevallen per jaar opgetekend.

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Stamcel Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren Lopend

Mensen met bepaalde vormen van hemato-oncologische aandoeningen hebben baad bij een stamceltherapie. De rekrutering van de donoren van stamcellen gebeurd in ons land door het Marrow Donor Program Belgium-registry (MDPB-reg) bij het Rode Kruis.

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

 

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Reeds in 2017 werd op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 2,8 miljoen euro op jaarbasis vrijgemaakt met oog op de vergoeding van patiënten die ernstige mondzorg nodig hebben ten gevolge van kanker.

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie

thuiszorg Projecten thuishospitalisatie Lopend

Het federaal regeerakkoord voorziet maatregelen om “onnodig lange ziekenhuisverblijven te vermijden, gecombineerd met het aanbieden van alternatieve en goedkopere vormen van zorg”.

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

 

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Immunotherapie bestaat erin het immuunsysteem aan te wakkeren zodat het de kankercellen bestrijdt zonder hierbij de gezonde cellen te beschadigen.

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Klinische richtlijnen zijn een essentiële tool in het verzekeren van goede klinische zorg, niet alleen in het algemeen maar in het bijzonder voor de oncologische zorg. Precieze diagnose en op evidentie gebaseerde behandeling zijn hoofdfactoren voor een goede uitkomst voor de kanker patiënt.


Links

  • SPF Santé Publique: La liste des institutions de soins
  • Fondation contre le cancer: Informations sur les traitements du cancer, tant traditionnels que novateurs. Il propose également une rubrique consacrée aux effets secondaires de ces traitements, ainsi qu’une série de recommandations pratiques afin de les atténuer ou de les prévenir.
  • AFMPS, Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, est un organisme fédéral d’intérêt public. Il s’agit de l’autorité compétente en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité  des médicaments et des produits de santé.
  • Portail du Service Public Fédéral belge: Plus d’informations sur les aides disponibles
  • Kom op tegen kanker vzw: Informations sur les traitements possibles du cancer, en fonction du type de cancer, du degré d’extension de la maladie et de facteurs individuels comme l’âge et l’état général
  • EMA, European Medicines Agency